PHUTALUANG Taekwondo Championship 2019

สรุปเหรียญการแข่งขัน PHUTALUANG Taekwondo Championship 2019 ตามกลุ่มอายุ

เลือก ดูผลรวม แยกชาย แยกหญิง และกลุ่มอายุ

 All

อายุ 5-6 ปี

Go to score >>

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>

 Male

อายุ 5-6 ปี

Go to score >>

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>

 Female

อายุ 5-6 ปี

Go to score >>

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>